Registreren | Inloggen NL | EN

Algemene Voorwaarden DuKo

 

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de DuKo-app die door Stichting DuKo Student wordt uitgegeven.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1. Acceptant: bedrijf en/of instelling die de DuKo-app accepteert om kortingen te verlenen.

2. DuKo: de Stichting DuKo Student, gevestigd te Utrecht.

3. DuKo-website: de website van DuKo.

4. DuKo-app: de door DuKo aan de Aanvrager uitgegeven DuKo-app

5. Activeringscode: de code die aanvrager toegang tot gebruik van de DuKo-app verschaft.

6. Activeringsbijdrage: de jaarlijkse vergoeding welke de Gebruiker verschuldigd is voor de DuKo-app.

7. Aanvrager: de persoon (m/v) die gebruik van een DuKo-app aanvraagt.

8. Gebruiker: de houder (m/v) van een DuKo-app.

9. Verkooppunt: de organisatie waar activeringscodes verkocht worden.

10. Documentatie: de productinformatie, prijzen en voorwaarden die door DuKo als aanbieder specifiek aan de Gebruiker schriftelijk zijn verstrekt en die betrekking hebben op de DuKo-app en het gebruik daarvan.

11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en DuKo terzake van de DuKo-app. De Overeenkomst bestaat uit de Documentatie, deze Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden.

 

ARTIKEL 2. INGANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Betaling en acceptatie door DuKo: Bij het aanvragen van een DuKo-app betaalt de aanvrager DuKo de Activeringsbijdrage via een online betaling of bij het desbetreffende verkooppunt.

2. Duur van de Overeenkomst: Een DuKo-app wordt uitgegeven met een geldigheid van één jaar (365 dagen) tot dezelfde datum in het volgend kalenderjaar, ingaande op de dag van activeren van de DuKo-app. 

3. Verlenging en Opzegging: Zeven dagen voordat de Overeenkomst beëindigd wordt, ontvangt de Gebruiker een notificatie dat hij/zij de Overeenkomst kan verlengen door de Activeringsbijdrage via iDeal te betalen. Indien de Gebruiker dit niet doet, zal de Overeenkomst worden beëindigd. De Gebruiker ontvangt een bevestiging van de opzegging.

4. Restitutie van de Activeringsbijdrage: Indien de Gebruiker recht meent te hebben op restitutie van de Activeringsbijdrage, dient de Gebruiker hiervoor een mail met reden voor restitutie te sturen naar info@dukostudent.nl. DuKo zal de Gebruiker per email informeren of het verzoek om restitutie wel of niet gehonoreerd wordt.

5. Beëindiging: DuKo hanteert de voorwaarde dat Gebruikers studenten dienen te zijn. Het recht op gebruik van de DuKo-app vervalt indien DuKo vaststelt dat er sprake is van misbruik van de DuKo-app door de Gebruiker.

6. Acceptatie: Het staat DuKo vrij om, zonder opgaaf van redenen, te weigeren om met een Aanvrager een Overeenkomst aan te gaan, of een reeds bestaande Overeenkomst te verlengen.

 

ARTIKEL 3. ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VRIJWARINGEN DUKO

1. DuKo informeert de Gebruiker, onder meer door middel van de publicatie als bedoeld in artikel 3.4, de website www.dukostudent.nl en via email, bij welke Acceptanten de DuKo-app wordt geaccepteerd als kortingsmiddel. DuKo spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende Acceptanten en de door hen aangeboden kortingsregelingen zijn mogelijk.

2. De Gebruiker moet voor de aankoop van een product zelf om korting vragen bij de Acceptant. De Acceptant bepaalt of en onder welke voorwaarden het voordeel wordt verleend. DuKo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het voordeel niet wordt verleend.

3. Ondanks het feit dat DuKo zich inspant om de juiste en meest actuele kortingsregelingen te communiceren, is het mogelijk dat een kortingsregeling niet of onjuist vermeld wordt door DuKo. DuKo is in dat geval niet gehouden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan Gebruikers te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting. DuKo is geen partij bij de transactie tussen de Gebruiker en de Acceptant. DuKo is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen de Gebruiker en de Acceptant ter zake van geschillen over de korting dan wel de hoogte daarvan.

4. Bij de DuKo-app kan een publicatie horen, waarin periodiek de Gebruiker wordt geïnformeerd over (culturele) informatie en aanbiedingen die passen binnen het DuKo-concept.

5. DuKo is niet aansprakelijk voor storingen van de website www.dukostudent.nl.

6. De aansprakelijkheid van DuKo is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de Gebruiker als Activeringsbijdrage (eenmalig) aan DuKo betaalt.

7. Over de uitslagen van winacties wordt niet gecorrespondeerd. DuKo houdt ten alle tijden het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan DuKo de deelnemers’ inschrijving en recht op de prijs ongeldig verklaren. DuKo is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

 

ARTIKEL 4. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

1. De Gebruiker dient gegevenswijzigingen en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk mede te delen aan DuKo.

2. De DuKo-app mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden.

3. De Gebruiker komt alleen in aanmerking voor voordeel en acties indien de Gebruiker zich op juiste wijze heeft geregistreerd.

 

ARTIKEL 5. VERLIES, DIEFSTAL EN MISBRUIK

De DuKo-app is persoonsgebonden. In geval de DuKo-app onbruikbaar wordt door toedoen van de Gebruiker, kan de Gebruiker een nieuwe Activeringscode aanvragen en betalen, online of bij een Verkooppunt.

 

ARTIKEL 6. JAARLIJKSE ACTIVERINGSBIJDRAGE

De Aanvrager is een eenmalige Activeringsbijdrage verschuldigd, welke € 4,49 incl. btw bedraagt, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Wanneer de Gebruiker zijn/haar gebruik van de DuKo-app verlengt als onder artikel 2.3, kost de Activeringscode € 4,49, ook als de DuKo-app bij eerdere aanschaf met korting was gedaan. Bij beëindiging van de Overeenkomst gedurende een lopend jaar vindt geen restitutie plaats anders dan op artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

1. DuKo respecteert de privacy van de bezoekers en Gebruikers van de DuKo-website en DuKo-app en draagt er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

2. De persoonsgegevens van de Gebruiker zijn opgenomen in ons bestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld worden. DuKo gebruikt persoonsgegevens van de Gebruiker voor communicatie, verificatie en nieuwsbrieven. De persoonsgegevens worden in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

3. DuKo gebruikt Google Analytics om bezoekers- en gebruiksstatistieken van de DuKo-website en DuKo-app te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel inzicht te krijgen in het gebruik van de DuKo-website en DuKo-app. Google heeft enkel inzicht in geanonimiseerde bezoekers- en gebruiksstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. De anonieme statistieken van Google Analytics kunnen gebruikt worden voor communicatie naar Acceptanten en voor promotiedoeleinden.

Alle statistieken zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met deze statistieken doet. 

 

Cookies

 

4. DuKo maakt gebruik van een cookie tijdens je bezoek aan de DuKo-website. Deze cookie is een klein tekstbestand en is van toepassing op het inlogproces. Cookies zijn niet schadelijk voor je computer.

5. DuKo maakt gebruik van externe sites om functionaliteit toe te voegen aan de DuKo-website en DuKo-app. We bieden de mogelijkheid om artikelen te delen op sociale media door share-buttons van Facebook, Twitter en LinkedIn. 

Ook worden video’s van YouTube ingevoegd. Al deze scripts leggen met cookies informatie op je computer vast, vaak om te zorgen dat je gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar vaak ook om het profiel dat deze bedrijven over jou bijhouden te verrijken.

 

ARTIKEL 8. WIJZIGINGEN OVEREENKOMST

DuKo is te allen tijde bevoegd deze Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan de Gebruiker. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.dukostudent.nl. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is de Gebruiker binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel de DuKo-app blijft gebruiken, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de aldus gewijzigde Overeenkomst.

 

ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN

1. De DuKo-app is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. DuKo is gerechtigd het proces van het voldoen van de Activeringsbijdrage over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. 

2. Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 

DuKo is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die de Gebruiker met de DuKo-app heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan de Gebruiker uitsluitend terecht bij de Acceptanten.

 

ARTIKEL 11. CORRESPONDENTIE/ADRESWIJZIGINGEN

Correspondentie met betrekking tot DuKo (zoals correspondentie over aanbiedingen) zal worden gezonden naar het bij ons geregistreerde laatste e-mailadres dat de Gebruiker aan DuKo heeft opgegeven. In geval van een adreswijziging kan de Gebruiker zijn/haar e-mailadres wijzigen door dit in de DuKo-website en DuKo-app bij de persoonlijke pagina te veranderen. 

 

ARTIKEL 12. KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht of opmerking mailen naar info@dukostudent.nl. We streven ernaar je klacht of opmerking zo goed en snel mogelijk te behandelen.

 

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien deze algemene voorwaarden veranderen, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de toepassing van deze voorwaarden door het voortzetten van het gebruik van de DuKo-app.